Često postavljana pitanja o programu ENABLE

1.Što je jedinstveno u programu ENABLE?

Program ENABLE ima jedinstven pristup koji kombinira SEL pristup – razvijanje društvenih i emocionalnih vještina – s vršnjačkom potporom u rješavanju i smanjenju pojave nasilja. To je holistički pristup koji obuhvaća mlade ljude, učitelje, roditelje i širu zajednicu. Osim toga, ENABLE ima još jedan inovativan aspekt, a to je educirani tim ambasadora u svakoj zemlji sudionici projekta čiji je zadatak pružati informacije i podršku školama i organizacijama koje žele provesti program. Ovdje možete doznati više o ambasadorima.

2.Kako se ENABLE razlikuje od ostalih programa koji se bore protiv nasilja?

S pomoću jedinstvenoga pristupa koji kombinira SEL pristup – razvijanje društvenih i emocionalnih vještina i vršnjačku potporu, ENABLE tim želi zaposlenima u školama pružiti mogućnost razvijanja vještina, znanja i samopouzdanja koje im može pomoći u organizaciji učinkovitoga programa vršnjačke potpore u njihovim školama i u razvijanju društvenih i emocionalnih vještina učenika. Taj program predstavlja odmak od dvodimenzionalnoga pogleda na nasilje – žrtva i nasilnik – i umjesto toga fokusira se na društvenu dinamiku i dinamiku skupine u školi ili tijekom slobodnoga vremena kako bi se usredotočili na niz čimbenika koji pogoduju pojavi nasilja.

3.Postoji li kakvo istraživanje koje dokazuje da su programi namijenjeni razvijanju društvenih i emocionalnih vještina ili vršnjačke potpore uspješni u rješavanju problema nasilnoga ponašanja?

Programi za razvijanje društvenih i emocionalnih vještina među najuspješnijim su programima za razvoj vještina u mladih ljudi koji se nude djeci školskoga uzrasta. Analiza 213 zasebnih studija pokazuje da su učenici u školama koje provode programe za razvoj društvenih i emocionalnih vještina poboljšali društvene, emocionalne i akademske vještine, te za 11 posto povećali uspješnost u učenju. Također, popravilo se njihovo ponašanje u društvu i odnos prema sebi i drugima, a smanjile su se emocionalne poteškoće.

Sustavi vršnjačke potpore smanjuju negativan učinak koje nasilje ima na žrtve, zbog čega je takvim učenicima prihvatljivije prijaviti takvo ponašanje. Naylor i Cowie (1999.) ispitali su 2313 učenika viših razreda osnovne škole i nižih razreda srednje škole te 234 učitelja u 51 školi koje imaju sustave vršnjačke potpore. Saznali su da, iako sustavi vršnjačke potpore ne smanjuju uvijek pojavu nasilja, ipak mogu biti učinkovita preventivna mjera. Što je još važnije, sustavi vršnjačke potpore smanjuju negativne učinke nasilja na žrtve i olakšavaju im da takvo nasilno ponašanje prijave.

4.Koje su dobrobiti ili ishodi programa ENABLE?

Dobrobiti programa ENABLE uključuju:

  • podrška stvaranju pozitivne i zdrave školske klime
  • poboljšavanje emocionalne osviještenosti učitelja i učenika
  • poboljšavanje postignuća učenika u provjerama znanja
  • smanjivanje neopravdanih izostanaka i pojave nasilja
  • poboljšavanje dobrobit zaposlenika u školama ili ustanovama

Detalje o karakteristikama i dobrobitima programa ENABLE možete pronaći u dokumentu Making ENABLE Work (Kako uspješno provesti ENABLE program). Osim toga, ishodi razvoja društvenih i emocionalnih vještina i programa vršnjačke potpore mogu se pronaći na našoj mrežnoj stranici Impact Assessment (Procjena učinka).

5.Koja je ciljana skupina programa ENABLE?

Ciljana skupina programa ENABLE djeca su starosti od 11 do 14 godina. To znači da su materijali namijenjeni toj skupini djece, ali pojedini učitelji ili osobe koje rade s mladima mogle bi procijeniti da je program prikladan i za malo mlađu ili malo stariju djecu.

6.Zašto ta dobna skupina – od 11 do 14 godina?

To je ključno doba kad djeca ispituju svoju autonomiju i pokušavaju shvatiti svoje osjećaje. Statistika pokazuje da nasilno ponašanje postaje učestalije u doba kad djeca prelaze iz zaštitničke okoline nižih razreda u više razrede osnovne škole i niže razrede srednje škole gdje susreću vršnjake različitoga podrijetla koji potječu iz drukčije okoline i moraju se prilagoditi novoj svakodnevici, nastavnim danima koji su podijeljeni na više nastavnih sati od kojih većinu provedu s različitim učiteljima. Zbog toga izostaje kontrola, a učenici se sami moraju boriti s izazovima koji su pred njima. Desetogodišnja studija u Ujedinjenome Kraljevstvu dokazala je da sudjelovanje u nasilju i reagiranje na nasilje u toj dobi utječu na zdravlje, blagostanje i sklonost kriminalu u daljnjemu životu. Više o tome i o istraživanju koje smo proveli na početku projekta možete potražiti na mrežnoj stranici ENABLE research report (Izvješće).

7.Gdje bi trebalo provesti program ENABLE?

Program ENABLE namijenjen je školama i organizacijama u kojima mladi od 11 do 14 godina provode svoje slobodno vrijeme poput sportskih centara, omladinskih klubova i sličnih organizacija. Međutim, mnogi elementi ovoga programa prikladni su i za radionice o nasilju u obiteljima.

8.Može li bilo koja škola skinuti i koristiti se materijalima ENABLE?

Da, ENABLE je besplatan program i dostupan svakoj školi i svakoj organizaciji u kojima mladi provode svoje slobodno vrijeme kao i bilo komu tko se želi koristiti tim materijalima. Nalaze se na mrežnim stranicama ENABLE projekta i dostupni su na engleskome, hrvatskome, grčkome, francuskome i nizozemskome jeziku. Neki sadržaji dostupni su i na danskome i rumunjskome.

9.Kako se mogu iskoristiti ENABLE materijali ako ne radim u školi?

Program ENABLE namijenjen je i organizacijama u kojima mladi provode svoje slobodno vrijeme na isti način kao i školama, stoga možete odabrati materijale koji vam odgovaraju i rabiti ih gdje god ima nasilja. Iako je preporučljivo materijalima se koristiti u radu s djecom starom od 11 do 14 godina, oni se mogu uspješno primijeniti i u radu s djecom ili mladim ljudima koji su mlađi od 11 ili stariji od 14 godina.

10.Jesu li materijali besplatni?

Da, ENABLE materijali potpuno su besplatni i možete ih pronaći i skinuti ovdje. Materijale su osmislili partneri iz Ujedinjenoga Kraljevstva, Danske, Hrvatske, Belgije i Grčke uz financijsku pomoć Daphne programa Europske unije.

11.Učiteljica/učitelj sam u nižim razredima osnovne škole. Mogu li se koristiti ENABLE materijalima u radu sa svojim učenicima?

Materijali su osmišljeni za djecu staru od 11 do 14 godina. Međutim, učiteljica/učitelja ili osoba koja radi s mladima može ih rabiti i za nešto mlađu djecu ili nešto stariju od 14 godina ako smatra da je sadržaj prikladan za tu dob.

12.Kako mogu početi planirati pokretanje programa ENABLE u svojoj školi ili organizaciji?

Sastavili smo koristan dokument pod nazivom Making Enable Work (Kako uspješno provesti Enable projekt). U njemu ćete pronaći sve što trebate znati ako razmišljate o pokretanju ENABLE programa, uključujući i detaljan opis očekivanih rezultata, koraka po kojima se provodi ENABLE program, očekivane prepreke, kako dobiti dopuštenje ravnatelja i podršku roditelja kao i neke praktične aspekte provođenja ENABLE programa.

13.Želim postati ambasador ENABLE programa. Što to uključuje i kako to mogu postati?

ENABLE ambasadori učitelji su ili edukatori koji rade u školama ili surađuju sa školama. Oni su bili prvi koje smo osposobili za upotrebu materijala i koji su odgovorni za pokretanje programa u školama u kojima rade kao i u ostalim školama u svojoj okolini. Kao takvi, uglavnom rade sa zaposlenicima u školi. O ENABLE ambasadorima u svakoj državi možete više doznati na mrežnoj stranici Ambasadori.

Ako želite postati ambasador, možete nas kontaktirati na elektroničku adresu info-enable@eun.org ili se možete obratiti predstavnicima projekta u svojoj državi: Ujedinjenome Kraljevstvu, Belgiji, Hrvatskoj, Grčkoj ili Danskoj. S partnerima možete stupiti u kontakt putem sljedećih organizacija:

Ako u vašoj državi nema partnera projekta, možete se obratiti na adresu info-enable@eun.org.

14.Živim u državi koja nije jedna od pet ENABLE partnera – mogu li se svejedno koristiti materijalima?

Da. Nema geografskih ograničenja za upotrebu ENABLE materijala. Ako materijali nisu dostupni na vašemu materinskom jeziku, obratite se na adresu info-enable@eun.org kako biste doznali postoji li mogućnost prevođenja materijala na vaš jezik.

15.Na kojim su jezicima dostupni materijali?

Materijali su dostupni na engleskome, hrvatskome, grčkome, francuskome i nizozemskome jeziku. Neki sadržaji dostupni su i na danskome i rumunjskome jeziku.

16.Koje su države partneri u projektu ENABLE i kako mogu s njima stupiti u kontakt?

Partneri u projektu ENABLE su Ujedinjeno Kraljevstvo, Danska, Grčka, Belgija i Hrvatska. O njima možete više doznati na našim mrežnim stranicama pod imenom Partneri

Partneri u projektu jesu:

Ako nema partnera projekta u vašoj državi, obratite se na adresu info-enable@eun.org.

17.Koliko dugo traje provedba ENABLE programa?

Za pokretanje programa ENABLE u vašoj školi ili organizaciji preporučamo razdoblje od 10 tjedana. To podrazumijeva provođenje jednoga SEL modula tjedno (program razvijanja društvenih i emocionalnih vještina) s učenicima od 11 do 14 godina starosti, iako se moduli mogu prilagoditi i za druge dobne skupine. Osmišljeni su tako da se provode istodobno s programom vršnjačke potpore kao bitnim elementom holističkoga pristupa u borbi protiv nasilja. Program vršnjačke potpore također se provodi tijekom deset tjedana i najučinkovitiji je kad se provodi istodobno sa SEL modulima.

Više detalja o provođenju ENABLE programa možete pronaći u dokumentu Making ENABLE Work (Kako uspješno provesti Enable projekt).

18.Trebaju li se nastavne jedinice obraditi redom kojim su objavljene ili ih je moguće obrađivati bilo kojim redom?

Nastavne jedinice osmišljene su tako da prate točno određeni redoslijed. Bolje je obrađivati ih redoslijedom kojim su objavljene. Također su usko povezane s programom vršnjačke potpore. Stoga je program najučinkovitiji ako se oba programa, SEL nastavne jedinice i program vršnjačke potpore, provode istodobno jedna s drugom. No, slobodno možete odabrati samo neke lekcije, možda ih realizirati u okviru eTwinning projekta s drugim državama ili ako vam neki moduli bolje odgovaraju u radu s konkretnom grupom djece u danom trenutku.

19.Tko bi u školi ili organizaciji u kojoj mladi provode svoje slobodno vrijeme trebao provoditi ENABLE program?

Preporučljivo je da u svojoj školi ili organizaciji odaberete osobu koja će voditi provedbu SEL komponente, odnosno nekoga tko ima iskustva u provođenju programa za razvijanje društvenih i emocionalnih vještina i tko ima potporu ostalih djelatnika škole. Također treba odrediti osobu koja će voditi program vršnjačke potpore, a koja ne treba biti ista osoba koja vodi provedbu programa za razvoj društvenih i emocionalnih vještina (SEL komponente), ali to treba biti osoba koja ima potporu ostalih djelatnika škole i mladih osoba odabranih za pružanje vršnjačke potpore. Više detalja o tome kako provesti ENABLE projekt možete pronaći u dokumentu Making Enable Work (Kako uspješno provesti Enable projekt).

20.Kako su ostale škole i organizacije u kojima mladi provode svoje slobodno vrijeme rabile ENABLE program?

Nakon što su osmišljeni i napravljeni materijali za ENABLE program, educirali smo skupinu ENABLE ambasadora u svakoj državi. U većini slučajeva to su bili učitelji čija je uloga bila provesti ENABLE program u svojim školama i školama u okolini s kojima surađuju. Određeni broj škola u svakoj državi sada primjenjuje ENABLE program i kontinuirano prikupljamo podatke o tome na koji se način koriste pristupom opisanim u ENABLE programu. Nadamo se da će to stvoriti jednu bazu dobrih primjera i iskustava o provedbi programa. Više o tome možete pronaći na stranici Ambassador News and Testimonials.

21.Kako mogu podijeliti svoje iskustvo u provedbi ENABLE programa s ostalima?

Ako se koristite ENABLE programom, mi bismo vrlo rado čuli što o tome mislite. Osmislili smo obrazac i željeli bismo da sve škole i organizacije koje se koriste ENABLE programom ispune taj obrazac i podijele s nama svoja iskustva (obrazac možete pronaći na stranici ENABLE materijali). Neke ćemo od njih objaviti na stranici News and Testimonials (Vijesti i iskustva) kako bi ih ostale škole mogle iskoristiti kao primjer i inspiraciju.

22.Mogu li dobiti ENABLE certifikat ili akreditaciju?

Postoje 3 modela certifikacije za ENABLE program. Ako ste učitelj ili član vršnjačke podrške te ste završili traženi trening, dobit ćete potvrdu od nacionalnog ENABLE ambasadora te možete zatražiti virtualni bedž na info-enable@eun.org. Ako ste učitelj, roditelj, član vršnjačke podrške ili stručnjak u prevenciji nasilja, možete pogledati ENABLE webinare, popuniti upitnike te se prijaviti za ENABLE bedž „znanja". Potražite više informacija na mrežnim stranicama ENABLE programa.

23.Kako se financira ENABLE program?

ENABLE program je započet i provodio se prve dvije godine provodi se uz financijsku pomoć Daphne programa Europske unije i potporu naših partnera. Od listopada 2016., financira se od strane ENABLE konzorcija i pridruženih partnera.

24.Kako mogu procijeniti utjecaj ENABLE programa u svojoj školi?

Proveli smo proces procjene utjecaja ENABLE programa u nekoliko pilot-škola i škola koje su prve prihvatile program te objavili rezultate na mrežnim stranicama ENABLE programa. Procjena uključuje preliminarno vrednovanje koje učenici provode prije početka programa te naknadno vrednovanje koje se provodi nakon što su sudjelovali u programu za razvoj društvenih i emocionalnih vještina i program edukacije za pružanje vršnjačke potpore. U SEL modulima postoji anketa koja nije obvezna, a koju učitelji mogu provesti s učenicima u nastavnoj jedinici broj 1 i ponovno u nastavnoj jedinici broj 9, a koja se može iskoristiti za usporedbu podataka. Predlažemo da iskoristite tu mogućnost uz anonimnost podataka kako biste bolje razumjeli razredno okruženje.

Za detaljnije informacije pogledajte stranicu Impact Assessment (Procjena učinka) na mrežnim stranicama ENABLE programa.

25.Moja telefonska linija za pomoć pomaže mladim ljudima – kako mi ENABLE može biti od pomoći?

Kao pružatelj usluge telefonske linije za pomoć koja pomaže mladim ljudima možete rabiti ENABLE platformu za educiranje savjetnika te poboljšanje njihovih vještina, a kako bi usluga koju pružate bila učinkovitija.

Na mrežnim stranicama ENABLE programa na kojima se nalaze izvješća možete pronaći detaljno izvješće koje vam daje uvid u pojavu nasilja u Europskoj uniji kao i pregled postojećih inicijativa na tome području. Na ENABLE platformi pronaći ćete više od 60 alata (aplikacija i sličnih alata) koje možete pokazati mladim ljudima s kojima radite. I na kraju, možete se koristiti i SEL modulima – programima za razvoj društvenih i emocionalnih vještina i modulima programa vršnjačke potpore kao inspiracijom za razvoj vlastitih postupaka u borbi protiv nasilja.

U Danskoj smo primjerice ENABLE program primijenili kao podlogu za razvoj modela grupnoga čavrljanja (chat) gdje mladi ljudi pomažu jedni drugima da bolje razumiju nasilje i podijele konkretna iskustva i mogućnosti za djelovanje.

26.Kako su partneri uključeni u ENABLE program?

ENABLE partneri su Facebook, Vodafone, Twitter, Ask.fm i Kaspersky Lab (iz sektora industrije), Islandski Crveni križ i Telefono Azzurro (Italija) iz humanitarnoga sektora. Oni pružaju potporu programu ENABLE, pomažu nam da imamo bolji uvid u aktivnosti mladih ljudi na internetu i promiču ENABLE program putem svojih mreža.

 

 

 

This project is funded
by the Daphne Programme
of the European Union
 
The work presented in this website has been produced with the financial support of the Daphne Programme of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of European Schoolnet and its partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

 

 

 

 

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info-enable@eun.org

Disclaimer and Privacy Policy